วันอังคารที่ 7 เมษายน 2563 | 11:54 น.

แบบสำรวจความคิดเห็นความพึงพอใจของประชาชน ด้านการบริการทั่วไป

  กรุณา ตอบคำถามให้ครบทุกหัวข้อเพื่อประโยชน์ในปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน  
 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

 
 
๑.
ระบุชื่อสถานีตำรวจ จังหวัด    
๒.
เพศ  
 
ชาย หญิง
๓.
อายุ  
 
ต่ำกว่า ๒๕ ปี ๒๕ – ๔๕ ปี                                         
๔๖ – ๖๕ ปี ๖๕ ปีขึ้นไป
๔.
อาชีพ  
นักเรียน/นักศึกษา รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ                                    
ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย พนักงานบริษัท
เกษตรกร รับจ้าง
อื่น ๆ โปรดระบุ
๕.
การศึกษาสูงสุด  
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา                                    
ปวช/ปวส ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี    
๖.
ประเภทของยานพาหนะที่ท่านใช้ (เลือกประเภทของยานพาหนะที่ขับขี่เป็นประจำหรือบ่อยครั้งที่สุด)
รถจักรยาน รถจักรยานยนต์                                 
รถกระบะ รถเก๋ง
รถบรรทุก รถรับจ้างสาธารณะ(รถจักรยานยนต์ รถสองแถว รสบัส)
อื่น ๆ โปรดระบุ
๗.
ระยะทางที่ใช้ในการเดินทางในแต่ละวัน
๑-๕ กม. ๕-๑๐ กม.                              
๑๐-๒๐ กม. มากกว่า ๒๐ กม.
๘.
การเดินทางส่วนใหญ่ในย่าน
ชุมชนหรือเขตเมือง ชานเมืองหรือชนบท                

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของสถานีตำรวจ (Front Office)

รายละเอียด
ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด (๕)
มาก (๔)
ปานกลาง (๓)
น้อย (๒)
น้อยที่สุด (๑)
ไม่แน่ใจ
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ

๑.เจ้าหน้าที่ตำรวจมีการตั้งจุดตรวจโดยมีการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการ ตรวจจับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจร เช่น การตรวจจับความเร็ว การ ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์หรือเครื่องตรวจจับการฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร ฯ ผู้ขับรถบนท้องถนนเพื่อจะช่วยอุบัติเหตุ

๒. เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรมีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่ออำนวยความ สะดวกการจราจรในช่วงเทศกาลวันหยุดสำคัญ

๓. เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรมีการให้ความรู้และการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ เรื่องกฎหมายจราจรวินัยจราจรและโครงการป้องกันอุบัติภัย ในช่วงเทศกาล ต่าง ๆ และนอกเทศกาล

๔. เมื่อมีปัญหาหรือเกิดอุบัติเหตุในบริเวณถนน เจ้าหน้าที่ตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุเพื่อแก้ไขปัญหา ได้อย่างรวดเร็ว

๕. เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรในพื้นที่ของท่านมีการปฏิบัติหน้าที่ อย่างเคร่งครัด ต่อผู้ฝ่าฝืนและกระทำผิดกฎหมายจราจร

๖. เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรมีการกวดขันจับกุมการแข่งรถจักรยานยนต์ที่ก่อ ให้เกิดความเดือนร้อนรำคาญ บนท้องถนนอย่างจริงจัง(รถซิ่ง เด็กแว๊น)    

๗. ระหว่างที่ท่านเดินทางท่านพบเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ อยู่ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเวลาเร่งด่วน หรือบริเวณจุดที่เป็นจุดเสี่ยง

๘. การยืนปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรบนท้องถนน เป็นการอำนวย ความสะดวกการจราจรและช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้
๙. เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร มีส่วนร่วมกับเครือข่ายสถานีวิทยุและโทรทัศน์ เพื่อร่วมมืออำนวยความสะดวก แก้ไขและลดอุบัติเหตุจราจร เช่น จส.๑๐๐ และทีวีทุกช่อง

๑๐. เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร มีการร่วมมือกับภาคเอกชนและภาคประชาชน เช่นอาสาจราจร ตำรวจชุมชนจักรยานยนต์รับจ้าง ธนาคาร บริษัท ห้างร้านฯลฯ

     

๑๑. เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรมีการให้บริการกรณีฉุกเฉินบนท้องถนน เช่น การคลอดบุตร การได้รับบาดเจ็บ ฯลฯ

๑๒. การใช้เฮลิคอปเตอร์สนับสนุนกรตรวจตรา อำนวยความสะดวกจราจร และรายงานข่าวจราจรทางอากาศ

๑๓. เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรตามโครงการพระราชดำริ มีนโยบายพื้นฐาน โดยเน้นการให้บริการและอำนวยความสะดวกด้านการจราจร รวมทั้งว่ากล่าวตักเตือนเป็นกรณีๆ ไป

๑๔. เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรมีส่วนสนับสนุนเข้าระงับเหตุซึ่งหน้า และป้องกันอาชญากรรม      

 
ส่วนที่ ๓ ประเด็นที่ไม่พึงพอใจเรื่องใดมากที่สุด เกี่ยวกับความปลอดภัยจากอุบัติเหตุจราจรทางบก
 

ส่วนที่ ๔ข้อเสนอแนะความพึงพอใจของประชาชนต่อความปลอดภัยจากอุบัติเหตุจราจรทางบก