วันอังคารที่ 7 เมษายน 2563 | 10:32 น.

แบบสำรวจความคิดเห็นความพึงพอใจของประชาชน ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

  กรุณา ตอบคำถามให้ครบทุกหัวข้อเพื่อประโยชน์ในปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน  
 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

 
 
๑.
ระบุชื่อสถานีตำรวจ จังหวัด    
๒.
เพศ  
 
ชาย หญิง
๓.
อายุ  
 
ต่ำกว่า ๒๕ ปี ๒๕ – ๔๕ ปี                                         
๔๖ – ๖๕ ปี ๖๕ ปีขึ้นไป
๔.
ลักษณะบริเวณที่พักอาศัยของท่าน  
ในตัวเมือง/ตึกแถว ย่านศูนย์การค้า                                  
หมู่บ้านจัดสรร/บ้านพักส่วนตัว ย่านอุตสาหกรรม
คอนโดมิเนียม/อพาร์ทเมนท์ เขตชุมชนหนาแน่น
ชานเมือง/ชนบท/พื้นที่เกษตรกรรม    
อื่น ๆ โปรดระบุ
๕.
อาชีพ  
นักเรียน/นักศึกษา รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ                               
ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย พนักงานบริษัท
คอนโดมิเนียม/อพาร์ทเมนท์ เขตชุมชนหนาแน่น
เกษตรกร รับจ้าง
อื่น ๆ โปรดระบุ

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของสถานีตำรวจ (Front Office)

รายละเอียด
ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด (๕)
มาก (๔)
ปานกลาง (๓)
น้อย (๒)
น้อยที่สุด (๑)
ไม่แน่ใจ
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ

๑.เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถติดตามจับกุมผู้กระทำผิดในคดีสำคัญ คดีอุกฉกรรจ์ และคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชนได้    

๒. เจ้าหน้าที่ตำรวจมีการแสวงหาความร่วมมือจากประชาชน ในการสืบสวนจับกุมผู้กระทำความผิด    

๓. ตำรวจมีการแสวงหาความร่วมมือจากภาคประชาชน ในการป้องกันอาชญากรรมในชุมชน    

๔. เจ้าหน้าที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตาม จับกุมคนร้าย เช่น การแจ้งเบาะแสคนร้าย และการมอบรางวัลผู้สนับสนุนช่วยเหลืองานตำรวจ    

๕. เจ้าหน้าที่ตำรวจนำเทคโนโลยีมาใช้ในการติดตามจับกุมคนร้าย เช่น กล้องวงจรปิด การรับแจ้งเหตุทางมือถือ

๖. ความรวดเร็วในการมาดูสถานที่เกิดเหตุของเจ้าหน้าที่ตำรวจ

๗. การตั้งจุดตรวจ จุดสกัดของเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างสม่ำเสมอ

๘. เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ความรู้ในการป้องกันอาชญากรรมแก่ ประชาชน
๙. ตำรวจจัดสายตรวจออกตรวจตราพื้นที่ให้เหมาะสมกับสภาพ ภูมิประเทศ

๑๐. ตำรวจสายตรวจ เช่น สายตรวจเดินเท้า สายตรวจจักรยานยนต์ และ สายตรวจรถยนต์ ตู้ยาม และจุดบริการประชาชน มีการเข้าระงับเหตุ อาชญากรรมในพื้นที่ชุมชน

๑๑. ตำรวจสายตรวจ เช่น สายตรวจเดินเท้า สายตรวจจักรยานยนต์ และ สายตรวจรถยนต์ ตู้ยาม และจุดบริการประชาชน มีการประชาสัมพันธ์ ข้อมูล และให้ความรู้ในการป้องกันอาชญากรรมในเขตพื้นที่ชุมชน

๑๒. มีการใช้ตู้แดงในการควบคุมการทำงานของตำรวจสายตรวจ

๑๓. เจ้าหน้าที่ตำรวจมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลอาชญากรรมในพื้นที่ ชุมชนของท่าน

๑๔. เจ้าหน้าที่ตำรวจมีการควบคุมเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของยาเสพติด ในสถานบริการ บ่อนการพนัน และการมั่วสุมของกลุ่มวัยรุ่น

๑๕. ท่านมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินขณะใช้ชีวิตประจำวันใน บ้านพักอาศัยในเวลากลางวัน

๑๖. ท่านมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินขณะใช้ชีวิตประจำวันใน บ้านพักอาศัยในเวลากลางคืน

๑๗. ท่านมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินขณะใช้ชีวิตประจำวัน นอกบ้านพักอาศัยในเวลากลางวัน

๑๘. ท่านมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินขณะใช้ชีวิตประจำวัน นอกบ้านพักอาศัยในเวลากลางคืน

๑๙. ท่านมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินขณะใช้ชีวิตประจำวัน นอกบ้านพักอาศัยในเวลากลางคืน
๒๐. ท่านมีความพึงพอใจต่อแผนการปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาและการ ควบคุมอาชญากรรมของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
๒๑. ท่านมั่นใจว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ปฏิบัติหน้าที่ตลอด ๒๔ ชั่วโมง/วัน
๒๒. ตำรวจมีการจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจชุมชนสัมพันธ์ในเขตพื้นที่อาศัย ของท่าน
๒๓. ตำรวจสนับสนุนและให้คำแนะนำผู้ประกอบธุรกิจและประชาชนใน พื้นที่ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ เช่น กล้องวงจรปิดในการป้องกัน อาชญากรรม
 
ส่วนที่ ๓ ประเด็นที่ไม่พึงพอใจเรื่องใดมากที่สุด ในเรื่องความเชื่อมั่นของประชาชนต่อความปลอดภัยในชีวิต และความศรัทธาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
 

ส่วนที่ ๔ ข้อเสนอแนะความในเรื่องความเชื่อมั่นของประชาชนต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และความศรัทธาต่อการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตำรวจ