วันอังคารที่ 7 เมษายน 2563 | 11:55 น.

แบบสำรวจความคิดเห็นความพึงพอใจของประชาชน ด้านการอำนวยความยุติธรรม

  กรุณา ตอบคำถามให้ครบทุกหัวข้อเพื่อประโยชน์ในปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน  
 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

 
 
๑.
ระบุชื่อสถานีตำรวจ จังหวัด    
๒.
เพศ  
 
ชาย หญิง
๓.
อายุ  
 
ต่ำกว่า ๒๕ ปี ๒๕ – ๔๕ ปี                                         
๔๖ – ๖๕ ปี ๖๕ ปีขึ้นไป
๔.
ท่านมาแจ้งความร้องทุกข์ในคดี  
ประทุษร้ายต่อทรัพย์                               
ประทุษร้ายต่อชีวิตร่างกาย     
อุบัติเหตุจราจร    
อื่น ๆ โปรดระบุ

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของสถานีตำรวจ (Front Office)

รายละเอียด
ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด (๕)
มาก (๔)
ปานกลาง (๓)
น้อย (๒)
น้อยที่สุด (๑)
ไม่แน่ใจ
ด้านสิทธิของผู้เสียหาย

๑.ท่านได้รับการปฏิบัติจากพนักงานสอบสวนอย่างสุภาพให้เกียรติตามสมควร   

๒. พนักงานสอบสวนตรงต่อเวลาเมื่อมีนัดหมายทางคดีกับท่าน

๓. ก่อนจะทำการสอบปากคำพนักงานสอบสวนจะมีการแจ้งล่วงหน้า เป็นระยะเวลาที่เหมาะสม

๔. ท่านได้รับแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับขั้นตอนหรือระยะ เวลาของคดีจนสามารถตัดสินใจในเรื่องคดีได้อย่างถูกต้อง(เข้าถึง)

๕. มีการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของการสอบสวนคดีอาญา ในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจนและปฏิบัติได้จริง

๖. ถ้ามีปัญหาข้อขัดข้องท่านสามารถพบผู้กำกับการ หัวหน้างานสอบสวน และเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับสูงของสถานีได้

๗. ท่านสามารถตรวจสอบคำให้การและเอกสารของท่าน ในสำนวนการสอบสวนได้

๘.พนักงานสอบสวนตอบคำถามเกี่ยวกับคดีของท่านจนเกิด ความเข้าใจทั้งในแง่กฎหมายและข้อเท็จจริง
๙.ท่านได้รับแจ้งความคืบหน้าของคดีทุกระยะ ในชั้นพนักงานสอบสวน

๑๐. ท่านเชื่อว่าพนักงานสอบสวนจะไม่นำข้อมูลของท่านไปเปิดเผยให้กับบุคคล ไม่เกี่ยวข้อง (ปกป้องความลับ)

๑๑. พนักงานสอบสวนมีวิธีการตามกฎหมายในการให้ความคุ้มครองพยาน และผู้เสียหายให้ได้รับความปลอดภัย

๑๒. ท่านได้รับการปฏิบัติจากพนักงานสอบสวนในเรื่อง เกี่ยวกับการแจ้งความและการสอบสวนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม

๑๓. ท่านเชื่อว่าพนักงานสอบสวน ได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

๑๔. พนักงานสอบสวนปฏิบัติหน้าที่บนพื้นฐานของคุณธรรม โดยมีความซื่อสัตย์สุจริต

๑๕. พนักงานสอบสวนไปตรวจสถานที่เกิดเหตุ รักษาที่เกิดเหตุและเก็บวัตถุพยานด้วยตนเอง      

๑๖. พนักงานสอบสวนไปตรวจสถานที่เกิดเหตุรักษาที่เกิด เหตุและเก็บวัตถุพยานด้วยตนเอง      

๑๗. พนักงานสอบสวนมีความรู้ในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคดีเป็นอย่างดี

๑๘. พนักงานสอบสวนแต่งกายอย่างสุภาพเรียบร้อย

๑๙. พนักงานสอบสวนปฏิบัติงานตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่

๒๐. พนักงานสอบสวนปฏิบัติงานด้วยการใช้อุปกรณ์และ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมทั้งนิติวิทยาศาสตร์ช่วยในการสอบสวน

 
ส่วนที่ ๓ ประเด็นที่ไม่พึงพอใจเรื่องใดมากที่สุด ในความเชื่อมั่นของผู้เสียหายที่มีต่อพนักงานสอบสวนในการอำนวยความยุติธรรม
 

ส่วนที่ ๔ ข้อเสนอแนะความเชื่อมั่นของผู้เสียหาย ที่มีต่อพนักงานสอบสวนในการอำนวยความยุติธรรม (Front Office)