วันอังคารที่ 7 เมษายน 2563 | 10:04 น.

แบบสำรวจความคิดเห็นความพึงพอใจของประชาชน ด้านการบริการทั่วไป

  กรุณา ตอบคำถามให้ครบทุกหัวข้อเพื่อประโยชน์ในปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน  
 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

 
 
๑.
ระบุชื่อสถานีตำรวจ จังหวัด    
๒.
เพศ  
 
ชาย หญิง
๓.
อายุ  
 
ต่ำกว่า ๒๕ ปี ๒๕ – ๔๕ ปี                                         
๔๖ – ๖๕ ปี ๖๕ ปีขึ้นไป
๔.
ท่านมาติดต่อสถานตำรวจเกี่ยวกับเรื่องใด  
แจ้งเอกสารหาย เสียค่าปรับจราจร                                
แจ้งเป็นหลักฐาน ขออนุญาตต่างๆ
แจ้งข้อมูลข่าวสาร พิมพ์มือตรวจสอบประวัติ
ขอความช่วยเหลือ/ปรึกษาคดี งานต่างด้าว
อื่น ๆ โปรดระบุ

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของสถานีตำรวจ (Front Office)

รายละเอียด
ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด (๕)
มาก (๔)
ปานกลาง (๓)
น้อย (๒)
น้อยที่สุด (๑)
ไม่แน่ใจ
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ

๑.การจัดพื้นที่ให้บริการประชาชนรวมไว้ในเขตเดียวกัน
เบ็ดเสร็จ (One stop service)เพื่อความสะดวกในการให้บริการ

๒. มีแผนผังในการอธิบายและแนะนำขั้นตอนในการให้บริการต่าง ๆ

๓. วิธีการให้บริการ เรียงตามลำดับก่อนหลัง

๔. ท่านได้รับความสะดวกสบายในการมารับบริการ

๕. ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม ตรงตาม ระยะเวลาที่ติดประกาศไว้

๖. มีป้ายแสดงที่ตั้ง และเส้นทางการเดินทางไปสถานีตำรวจมีความชัดเจน เห็นได้ง่าย

๗. เจ้าหน้าที่ตำรวจมีกิริยามารยาทที่เป็นมิตรต่อท่าน (เช่นการแนะนำ การทักทาย การพูดจาสุภาพ นุ่มนวล)

๘. เจ้าหน้าที่ตำรวจมีบุคลิกภาพที่ดี น่าเชื่อถือ   และเหมาะสม
๙. เจ้าหน้าที่ตำรวจแต่งเครื่องแบบเรียบร้อยขณะให้บริการ

๑๐. เจ้าหน้าที่ตำรวจเอาใจใส่และมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ

๑๑. เจ้าหน้าที่ตำรวจมีความรู้ในการตอบคำถามและชี้แจงข้อ สงสัยได้อย่างชัดเจน

๑๒. เจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติต่อประชาชนที่มารับบริการอย่าง
เสมอภาคโดยเท่าเทียมกัน โดยไม่มีความแตกต่างทั้ง ทางด้านฐานะ เพศ และวัย

๑๓. เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่เรียกร้องทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่น
ใด นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมตามระเบียบของทางราชการ

๑๔. มีการจัดที่นั่งรอรับบริการบนสถานีตำรวจไว้อย่างเป็นสัดส่วน

๑๕. ความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานีตำรวจ

๑๖. มีการจัดที่จอดรถ สำหรับประชาชนที่มาติดต่อราชการ
ไว้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ

๑๗. มีหนังสือพิมพ์ วารสาร โทรทัศน์ โทรศัพท์สาธารณะไว้บริการประชาชนผู้มาติดต่อ

๑๘. มีห้องน้ำสะอาด แยกห้องน้ำชาย – หญิง แยกเป็นสัดส่วนและมีให้บริการเพียงพอต่อจำนวนผู้มาใช้บริการ

๑๙. มีตู้รับฟังความคิดเห็นของประชาชนติดตั้งไว้อย่างชัดเจน
 
ส่วนที่ ๓ ประเด็นที่ไม่พึงพอใจเรื่องใดมากที่สุด ในคุณภาพการให้บริการของสถานีตำรวจ (Front Office)
 

ส่วนที่ ๔ ข้อเสนอแนะในการให้บริการของสถานีตำรวจ (Front Office)