วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2559 | 20:52 น. ผู้อ่าน   68963  คน
ชื่อผู้ใช้
   
  รหัสผ่าน  
   
  จำข้อมูลเข้าสู่ระบบ  
 
ผังองค์กร
  พรบ.จราจร  
  วิสัยทัศน์และพันธกิจของ ภ.๗  
  การควบคุมภายใน ปี 2556  
ค้นหาเบอร์โทรศัพท์
สมุดหน้าเหลือง
ประกันสังคม
ประกันสุขภาพ
ทะเบียนรถยนต์
ตรวจสอบรถที่ถูกยึด
ตรวจค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ประกาศคนหายและพลัดหลง
 
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ผู้จัดการ
สยามกีฬา
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
ข่าวสด
คมชัดลึก
ฐานเศรษฐกิจ
แนวหน้า
สยามรัฐ
กรุงเทพธุรกิจ
สยามธุรกิจ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พ.ต.อ.เศรษฐสิริ  นิพภยะ  
พ.ต.ท.สำราญ  สมคะเณ  
พ.ต.ท.สมจิต  ภูเก็ต  
พ.ต.ท.หญิงวีระวรรณ   สวัสดิเกียรติ  
พ.ต.ท.อดิศร   ชูฤกษ์  
พ.ต.ท.สมภพ  ปิยะรัตนวัฒน์  
พ.ต.ท.ประวิง   ทองอ่วมใหญ่  
 
 
  โครงการประกวดผู้บังคับการตำรวจเข้มแข็งในการควบคุมสั่งกา รทางยุทธวิธี  
  โครงการฝึกอบรมครูฝึกยุทธวิธีประจำสถานีตำรวจ  
  โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการตั้งจุดตรวจจุดสกัด  
   
   
 คู่มือการตรวจแบบรายงานการตรวจสอบสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ  
 คู่มือตัวชี้วัด 57  
 หลักเกณฑ์ แนวทางและวิธีการตรวจราชการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในระบบ e-inspector  
 การถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการ ตร. วันที่ 14 พ.ค.57 ณ ห้องประชุม ภ.7  
 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับและการนำส่งเงินค่าปรับเข้ากองทุนสืบสวนฯ  
 •แผนบริหารความเสี่ยงและแผนประเมินผลการควบคุมภายในของกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ประจำปีบัญช  
 แนวทางการสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ 2557  
 ควบคุมภายในปี 2557  
 เอกสารประกอบการอบรม e-Inspector  
 แผนปฏิบัติราชการของ ภ.7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (word)  
 แผนปฏิบัติราชการของ ภ.7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (PDF)  
 แบบรายงานการควบคุมภายใน2557  
 คู่มือตัวชี้วัด ภ.๗ ฉบับสมบูรณ์  
 ตัวอย่างการลงนามคำรับรอง ภ.๗ พ.ศ.๕๖  
 คู่มือตัวชี้วัด ๕๖(ปัจจุบัน) ฉบับสมบูรณ์  
 รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ตร. ประจำปีงบประมาณ 2556  
   
 1233  
 แบบตรวจราชการสถานีตำรวจ ตามโครงการพักเพื่อประชาชน  
 การบรรยายพิเศษ เรื่อง การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในหน้าที่ผู้บริหารระดับสูง ของ ตร.  
 สรุปรายงานผลการดำเนินการ ๖ เดือน (๑ ต.ค. ๒๕๕๕ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๕๖) ตามนโยบายการบริหารราชการ สำนักงานตำรว  
 เอกสารการอบรมโครงการขับเคลื่อนนโยบายและแผนปฏิบัติราชการ ตร.และ ภ.๗ ปี ๒๕๕๖  
 Source Code และ คู่มือการปฏิบัติงานของผู้ใช้งานงานกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา  
 รูปถ่ายและเอกสารโครงการฝึกอบรมครูฝึกยุทธวิธีประจำสถานีตำรวจ (15ก.พ.56)  
 เอกสารประกอบการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพงานสืบสวน ภ.๗  
 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ของ ภ.๗ (ไฟล์ word)  
 แผนปฏิบัติราชการ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ และ พ.ศ.๒๕๕๗  
 แผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ตำรวจภูธรภาค ๗  
 มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๖  
 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานยกร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ของ ภ.๗  
 แนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย ผบ.ตร. ไปสู่การปฏิบัติ  
 ผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ ภ.7  
 กำหนดลักษณะงานและการมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ รอง ผบช.ภ.7 ปี 2555  
 เอกสารประกอบการบรรยาย ร่างแผนปฏิบัติราชการ ตร. ปี 2556  
 เอกสารประกอบการบรรยาย คู่มือการวางแผนยุทธศาสตร์และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์  
 นโยบายการบริหารราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี 2556  
 สรุปข้อมูล “นโยบายการบริหารราชการของ ตร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖”  
 แบบฟอร์มการตอบคำถาม ข้อ 2.7 ประเด็นคำถามวิเคราะห์สภาพแวดล้อม SWOT  
 ตัวอย่าง PowerPoint การประเมินตนเอง (SAR.) รอบ 12 เดือน  
 การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและภัยคุกคาม (โปรแกรมวิเคราะห์ SWOT)  
 รูปตัวอย่างการติดตั้งลูกกรงร้านทอง  
 รูปตัวอย่างการติดตั้งลูกกรงร้านทอง  
 เอกสารประกอบการถ่ายทอดแผน ตร.และ ภ.๗ วันที่ ๒๙ พ.ค.๕๕  
 ร่างแผนตั้งจุดตรวจบนเส้นทางสายหลัก  
 คู่มือจริยธรรมตำรวจ  
 คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ  
 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสถานีตำรวจต้นแบบ ตอนที่ 4  
 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสถานีตำรวจต้นแบบ ตอนที่ 3  
 แผนยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘ (แผน ๔ ปี)  
 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสถานีตำรวจต้นแบบ ตอนที่ 2  
 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสถานีตำรวจต้นแบบ  
 ยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔  
   
   
 
 คู่มือการปฏิบัติ กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ตร. ฉบับปรับปรุง เมษายน ๒๕๕๖  
 คูู่มือตัวชี้วัด 56  
 คุ่มือตัวชี้วัด 56  
 เอกสารประกอบประกวดพระ ปี 56  
 ตารางคำนวนคะแนนตัวชี้วัดระดับ สภ. ปี 55  
 บรรยายสรุป ตู้ยามที่พักสายตรวจดีเด่น 3  
 บรรยายสรุป ตู้ยามที่พักสายตรวจดีเด่น 2  
 บรรยายสรุป ตู้ยามที่พักสายตรวจดีเด่น 1  
 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555  
 คู่มือศูนย์ปฏิบัติการ Emergency Operation Center Manual  
 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการนักสืบมืออาชีพรุ่นที่ ๒  
 เอกสารประกอบการอบรมโครงการนักสืบมืออาชีพ (ไฟล์ ppt.)  
 แนวทางปฏิบัติเรื่องการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ (งาน ๒)  
 ข้อสอบบทบาทของตำรวจในการสนับสนุนชุมชนเข้มแข็ง  
 บทบาทของตำรวจในการสนับสนุนชุมชนเข้มแข็ง  
 ข้อสอบคู่มือการป้องกันอาชญากรรมโดยการออกแบบสภาพแวดล้อม  
 ทฤษฎีป้องกันอาชญากรรมตามสถานการณ์ (Situation Crime Prevention)  
 วิทยากรกระบวนการ  
 ระบบความยุติธรรมระยะเปลี่ยนผ่าน (Transitional Justice Model)  
 ระบบความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน  
   
 ร่างแผนปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปี ๒๕๕๘ ของ ตร. + แบบรายงาน  
 ร่างแผนแม่บทเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปี ๒๕๕๘ ของ ตร.ส่วนที่ ๒  
 ร่างแผนแม่บทเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปี ๒๕๕๘ ของ ตร. ส่วนที่ ๑  
 มาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนสำหรับตำรวจ  
 แนวทางเบื้องต้นการควบคุมการชุมนุมสาธารณะในกรณีการชุมนุมที่มิชอบด้วยกฎหมาย  
 แผนบริหารความเสี่ยงตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ตร. และแนวทางการปฏิบัติ  
 ร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ  
 "รังสิตโมเดล" มาตรการทางกฎหมายในการแก้ปัญหาและจัดระเบียบร้านเหล้ารอบสถานศึกษา  
 คู่มือการปฏิบัติ การควบคุมภายใน ฝอ.๓ บก.อก.ภ.๗  
 คู่มือการปฏิบัติ การควบคุมภายใน บก.อก.ภ.๗  
 คู่มือการปฏิบัติ การควบคุมภายใน ภ.๗  
 [ร่าง]คู่มือการฝึกและปฏิบัติการควบคุมฝูงชน (สถานะ ๖ ก.ย.๕๔)  
 เอกสารประกอบคำบรรยาย วิชา ปัญหาอาชญากรรมและสังคม(PAL 708)  
 Course Outline PAL 708 ปัญหาอาชญากรรมและสังคม  
   
     
 
 โครงการ ศปถ.  
   
 แบบติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามนโยบาย  
 สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบสัปดาห์ วันที่ ๕ - ๑๙ มี.ค. ๕๖ ของ ฝอ.๓ บก.อก.ภ.๗  
 สรุปประเด็นการสัมมนาขับเคลื่อนนโยบาย ตร. ปี ๕๖  
 แจ้งแนวทางและแบบรายงานการควบคุมภายใน ปี ๒๕๕๖  
 แบบฟอร์มรายงานผลการขับเคลื่อนนโยบาย ผบ.ตร. รอบ 3 เดือน  
 สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบสัปดาห์ วันที่ ๑ - ๗ ส.ค. ๕๕ ของ ฝอ.๓ บก.อก.ภ.๗  
 สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบสัปดาห์ วันที่ ๒๕ - ๓๑ ก.ค. ๕๕ ของ ฝอ.๓ บก.อก.ภ.๗  
 สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบสัปดาห์ วันที่ ๑๘ - ๒๔ ก.ค. ๕๕ ของ ฝอ.๓ บก.อก.ภ.๗  
 สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบสัปดาห์ วันที่ ๑๑ - ๑๗ ก.ค. ๕๕ ของ ฝอ.๓ บก.อก.ภ.๗  
 สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบสัปดาห์ วันที่ ๓ - ๑๐ ก.ค. ๕๕ ของ ฝอ.๓ บก.อก.ภ.๗  
 สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบสัปดาห์ วันที่ ๒๖ มิ.ย. - ๒ ก.ค. ๕๕ ของ ฝอ.๓ บก.อก.ภ.๗  
 สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบสัปดาห์ วันที่ ๒๐ - ๒๕ มิ.ย. ๕๕ ของ ฝอ.๓ บก.อก.ภ.๗  
 สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบสัปดาห์ วันที่ ๑๓ - ๑๙ มิ.ย. ๕๕ ของ ฝอ.๓ บก.อก.ภ.๗  
 สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบสัปดาห์ วันที่ ๗ - ๑๒ มิ.ย. ๕๕ ของ ฝอ.๓ บก.อก.ภ.๗  
 สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบสัปดาห์ วันที่ ๓๐ พ.ค. - ๖ มิ.ย. ๕๕ ของ ฝอ.๓ บก.อก.ภ.๗  
 แผนเส้นทางตั้งจุดตรวจ  
 สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบสัปดาห์ วันที่ ๒๓ - ๒๙ พ.ค. ๕๕ ของ ฝอ.๓ บก.อก.ภ.๗  
 สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบสัปดาห์ วันที่ ๑๖ - ๒๒ พ.ค. ๕๕ ของ ฝอ.๓ บก.อก.ภ.๗  
 สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบสัปดาห์ วันที่ ๙ - ๑๕ พ.ค. ๕๕ ของ ฝอ.๓ บก.อก.ภ.๗  
 แบบฟอร์มและตัวอย่างปฏิทินแผนการจัดฝึกอบรมประจำปี ๒๕๕๕  
 สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบสัปดาห์ วันที่ ๒๕ เม.ย. - ๒ พ.ค. ๕๕ ของ ฝอ.๓ บก.อก.ภ.๗  
 สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบสัปดาห์ วันที่ ๑๘ - ๒๔ เม.ย. ๕๕ ของ ฝอ.๓ บก.อก.ภ.๗  
 สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบสัปดาห์ วันที่ ๑๑ - ๑๗ เม.ย. ๕๕ ของ ฝอ.๓ บก.อก.ภ.๗  
 สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบสัปดาห์ วันที่ ๔ - ๑๐ เม.ย. ๕๕ ของ ฝอ.๓ บก.อก.ภ.๗  
 สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบสัปดาห์ วันที่ ๒๘ มี.ค. - ๓ เม.ย. ๕๕ ของ ฝอ.๓ บก.อก.ภ.๗  
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน บก.อก.ภ.๗ ปี ๒๕๕๔  
 แบบรายงานผลการดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายใน (รอบ 6 เดือน)  
 (ตัวอย่าง) แบบรายงานผลการดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายใน (รอบ 6 เดือน)  
 สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบสัปดาห์ วันที่ ๒๒ - ๒๗ มี.ค. ๕๕ ของ ฝอ.๓ บก.อก.ภ.๗  
 แบบฟอร์มข้อมูลข้าราชการตำรวจผู้ผ่านการอบรม ๕๓ -๕๔  
 สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบสัปดาห์ วันที่ ๑๓ - ๒๑ มี.ค. ๕๕ ของ ฝอ.๓ บก.อก.ภ.๗  
 สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบสัปดาห์ วันที่ ๖ - ๑๒ มี.ค. ๕๕ ของ ฝอ.๓ บก.อก.ภ.๗  
 ตารางประกอบการจัดทำแผนฯ ของหน่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕  
 สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบสัปดาห์ วันที่ ๒๙ ก.พ. - ๕ มี.ค. ๕๕ ของ ฝอ.๓ บก.อก.ภ.๗  
 สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบสัปดาห์ วันที่ ๒๒ -๒๘ ก.พ. ๕๕ ของ ฝอ.๓ บก.อก.ภ.๗  
 สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบสัปดาห์ วันที่ ๑๕ -๒๑ ก.พ. ๕๕ ของ ฝอ.๓ บก.อก.ภ.๗  
 สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบสัปดาห์ วันที่ ๘ -๑๔ ก.พ. ๕๕ ของ ฝอ.๓ บก.อก.ภ.๗  
 สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบสัปดาห์ วันที่ ๑ - ๗ ก.พ. ๕๕ ของ ฝอ.๓ บก.อก.ภ.๗  
 สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบสัปดาห์ วันที่ ๒๕-๓๑ ม.ค. ๕๕ ของ ฝอ.๓ บก.อก.ภ.๗  
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน ภ.๗ ปี ๒๕๕๔  
 สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบสัปดาห์ วันที่ ๑๘-๒๔ ม.ค. ๕๕ ของ ฝอ.๓ บก.อก.ภ.๗  
 แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของ ตร. ตามแบบ ปอ.๓  
 สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบสัปดาห์ วันที่ ๑๑-๑๗ ม.ค. ๕๕ ของ ฝอ.๓ บก.อก.ภ.๗  
 สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบสัปดาห์ วันที่ ๕-๑๐ ม.ค. ๕๕ ของ ฝอ.๓ บก.อก.ภ.๗  
 สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบสัปดาห์ วันที่ ๒๘ ธ.ค. ๕๔ - ๔ ม.ค.๕๕ ของ ฝอ.๓ บก.อก.ภ.๗  
 สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบสัปดาห์ วันที่ ๒๑-๒๗ ธ.ค. ๕๔ ของ ฝอ.๓ บก.อก.ภ.๗  
 สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบสัปดาห์ วันที่ ๑๔-๒๐ ธ.ค. ๕๔ ของ ฝอ.๓ บก.อก.ภ.๗  
 สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบสัปดาห์ วันที่ ๗-๑๓ ธ.ค. ๕๔ ของ ฝอ.๓ บก.อก.ภ.๗  
 สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบสัปดาห์ วันที่ ๓๐ พ.ย. - ๖ ธ.ค. ๕๔ ของ ฝอ.๓ บก.อก.ภ.๗  
 สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบสัปดาห์ วันที่ ๒๓-๒๙ พ.ย. ๕๔ ของ ฝอ.๓ บก.อก.ภ.๗  
 สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบสัปดาห์ วันที่ ๑๖-๒๒ พ.ย. ๕๔ ของ ฝอ.๓ บก.อก.ภ.๗  
 สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบสัปดาห์ วันที่ ๙-๑๕ พ.ย. ๕๔ ของ ฝอ.๓ บก.อก.ภ.๗  
 สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบสัปดาห์ วันที่ ๓-๘ พ.ย. ๕๔ ของ ฝอ.๓ บก.อก.ภ.๗  
 สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบสัปดาห์ วันที่ ๒๖ ต.ค. - ๒ พ.ย. ๕๔ ของ ฝอ.๓ บก.อก.ภ.๗  
 สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบสัปดาห์ วันที่ ๑๙ - ๒๕ ต.ค. ๕๔ ของ ฝอ.๓ บก.อก.ภ.๗  
 สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบสัปดาห์ วันที่ ๑๒ - ๑๘ ต.ค. ๕๔ ของ ฝอ.๓ บก.อก.ภ.๗  
 สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบสัปดาห์ วันที่ ๕ - ๑๑ ต.ค. ๕๔ ของ ฝอ.๓ บก.อก.ภ.๗  
 สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบสัปดาห์ วันที่ ๒๘ ก.ย. - ๔ ต.ค. ๕๔ ของ ฝอ.๓ บก.อก.ภ.๗  
 ตัวอย่าง RM ๒.๕ ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเป้าหมายโครงการตามแผนบริหารความเสี่ยง (ตร.)  
 สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบสัปดาห์ วันที่ ๒๑- ๒๗ ก.ย. ๕๔ ของ ฝอ.๓ บก.อก.ภ.๗  
 สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบสัปดาห์ วันที่ ๑๔ - ๒๐ ก.ย. ๕๔ ของ ฝอ.๓ บก.อก.ภ.๗  
 สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบสัปดาห์ วันที่ ๗ - ๑๓ ก.ย. ๕๔ ของ ฝอ.๓ บก.อก.ภ.๗  
 แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าแผนบริหารความเสี่ยง รอบ ๑๒ เดือน  
 สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบสัปดาห์ วันที่ ๓๑ ส.ค. - ๖ ก.ย. ๕๔ ของ ฝอ.๓ บก.อก.ภ.๗  
 สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบสัปดาห์ วันที่ ๒๔- ๓๐ ส.ค. ๕๔ ของ ฝอ.๓ บก.อก.ภ.๗  
 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  
 สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบสัปดาห์ วันที่ ๑๗- ๒๓ ส.ค. ๕๔ ของ ฝอ.๓ บก.อก.ภ.๗  
 สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบสัปดาห์ วันที่ ๑๐- ๑๖ ส.ค. ๕๔ ของ ฝอ.๓ บก.อก.ภ.๗  
 สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบสัปดาห์ วันที่ ๓- ๙ ส.ค. ๕๔ ของ ฝอ.๓ บก.อก.ภ.๗  
 แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในและแบบสอบถามการควบคุมภายใน  
 สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบสัปดาห์ วันที่ ๒๗ ก.ค.- ๒ ส.ค. ๕๔ ของ ฝอ.๓ บก.อก.ภ.๗  
 สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบสัปดาห์ วันที่ ๒๐ - ๒๖ ก.ค. ๕๔ ของ ฝอ.๓ บก.อก.ภ.๗  
 สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบสัปดาห์ วันที่ ๑๓ - ๑๙ ก.ค. ๕๔ ของ ฝอ.๓ บก.อก.ภ.๗  
 สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบสัปดาห์ วันที่ ๖ - ๑๒ ก.ค. ๕๔ ของ ฝอ.๓ บก.อก.ภ.๗  
 สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบสัปดาห์ วันที่ ๒๙ มิ.ย. - ๕ ก.ค. ๕๔ ของ ฝอ.๓ บก.อก.ภ.๗  
 60 ขั้นตอนในการวิเคราะห์อาชญากรรม  
 สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบสัปดาห์ วันที่ ๒๒ - ๒๘ มิ.ย. ๕๔ ของ ฝอ.๓ บก.อก.ภ.๗  
 แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ๒๕๕๔ ของ ภ.๗ และแนวทางการปฏิบัติ  
 สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบสัปดาห์ วันที่ ๑๕ - ๒๑ มิ.ย. ๕๔ ของ ฝอ.๓ บก.อก.ภ.๗  
 มาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนสำหรับตำรวจ  
 สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบสัปดาห์ วันที่ ๘ - ๑๔ มิ.ย. ๕๔ ของ ฝอ.๓ บก.อก.ภ.๗  
 สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบสัปดาห์ วันที่ ๑ - ๗ มิ.ย. ๕๔ ของ ฝอ.๓ บก.อก.ภ.๗  
 สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบสัปดาห์ วันที่ ๒๕ - ๓๑ พ.ค. ๕๔ ของ ฝอ.๓ บก.อก.ภ.๗  
 สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบสัปดาห์ วันที่ ๑๘ - ๒๔ พ.ค. ๕๔ ของ ฝอ.๓ บก.อก.ภ.๗  
 สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบสัปดาห์ วันที่ ๑๑ - ๑๗ พ.ค. ๕๔ ของ ฝอ.๓ บก.อก.ภ.๗  
 สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบสัปดาห์ วันที่ ๔ - ๑๐ พ.ค. ๕๔ ของ ฝอ.๓ บก.อก.ภ.๗  
 สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบสัปดาห์ วันที่ ๒๗ เม.ย. - ๓ พ.ค. ๕๔ ของ ฝอ.๓ บก.อก.ภ.๗  
 สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบสัปดาห์ วันที่ ๒๐ - ๒๖ เม.ย. ๕๔ ของ ฝอ.๓ บก.อก.ภ.๗  
 คำสั่ง ภ.๗ ที่ ๔๓๒/๒๕๕๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการบริหารความเสี่ยงของ ภ.๗  
 คำสั่ง บก.อก.ภ.๗ ที่ ๑๐๑/๒๕๕๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการบริหารความเสี่ยงของ บก.อก.ภ.๗  
 สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบสัปดาห์ วันที่ ๘ - ๑๙ เม.ย. ๕๔ ของ ฝอ.๓ บก.อก.ภ.๗  
 ตัวอย่างการตอบคำถามลักษณะสำคัญขององค์กร  
 เอกสารการประชุมโครงการถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ของ ตร.  
 สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบสัปดาห์ วันที่ ๓๐ มี.ค. - ๗ เม.ย. ๕๔ ของ ฝอ.๓ บก.อก.ภ.๗  
 คำสั่ง ฝอ.๓ บก.อก.ภ.๗ ที่ ๓/๒๕๕๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ ฝอ.๓ บก.อ  
 คำสั่ง บก.อก.ภ.๗ ที่ ๖๙/๒๕๕๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ บก.อก.ภ.๗  
 สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบสัปดาห์ วันที่ ๒๒ - ๒๙ มี.ค. ๕๔ ของ ฝอ.๓ บก.อก.ภ.๗  
 สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบสัปดาห์ วันที่ ๙ - ๒๑ มี.ค. ๕๔ ของ ฝอ.๓ บก.อก.ภ.๗  
 สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบสัปดาห์ วันที่ ๑๖ - ๒๑ มี.ค. ๕๔ ของ ฝอ.๓ บก.อก.ภ.๗  
 สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบสัปดาห์ วันที่ ๙ - ๑๕ มี.ค. ๕๔ ของ ฝอ.๓ บก.อก.ภ.๗  
 สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบสัปดาห์ วันที่ ๒ - ๘ มี.ค. ๕๔ ของ ฝอ.๓ บก.อก.ภ.๗  
 สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบสัปดาห์ วันที่ ๒๓ ก.พ. - ๑ มี.ค. ๕๔ ของ ฝอ.๓ บก.อก.ภ.๗  
 สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบสัปดาห์ วันที่ ๑๖ - ๒๒ ก.พ. ๕๔ ของ ฝอ.๓ บก.อก.ภ.๗  
 สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบสัปดาห์ วันที่ ๙ - ๑๕ ก.พ. ๕๔ ของ ฝอ.๓ บก.อก.ภ.๗  
 สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบสัปดาห์ วันที่ ๒ - ๘ ก.พ. ๕๔ ของ ฝอ.๓ บก.อก.ภ.๗  
 เอกสารประกอบคำบรรยาย วิชา ปัญหาอาชญากรรมและสังคม(PAL 708)  
 พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑  
 การสัมมนาอนุบัญญัติ ตาม พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ๒๕๕๑ (๒)  
 การสัมมนาอนุบัญญัติ ตาม พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ๒๕๕๑ (๑)  
 สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบสัปดาห์ วันที่ ๑๕ - ๒๑ ธ.ค. ๕๓ ของ ฝอ.๓ บก.อก.ภ.๗  
 สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบสัปดาห์ วันที่ ๕ - ๑๑ ม.ค. ๕๔ ของ ฝอ.๓ บก.อก.ภ.๗  
 สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบสัปดาห์ วันที่ ๒๘ ธ.ค.๕๓ - ๔ ม.ค. ๕๔ ของ ฝอ.๓ บก.อก.ภ.๗  
 วิทยากรกระบวนการ  
 คู่มือมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ  
 แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการและตามนโยบายของ ตร.  
 ผลการปฏิบัติงาน การป้องกันและปราบปรามอบายมุข ด้านความผิดเกี่ยวกับการพนันของ ภ.7  
 รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชน  
 การกำหนดตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพ  
 สรุปผลการศึกษาวิจัย เรื่องตัวชี้วัดของบุคลากรในการดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์การ ของภ.7  
   
 
 
 
 อ่านกะทู้ทั้งหมด